Acordul-cadru: procedură aplicată și realizată cu succes de către CAPCS

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), a făcut un pas important în vederea aplicării modalităților speciale de atribuire și anume: ,,Acord-Cadru”.

Astfel, urmare a reofertărilor din cadrul acordului-cadru,  încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1703865437303 din 29.12.2023 privind Achiziționarea implanturilor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anii 2024-2027”, au fost atribuite două contracte subsecvente, conform cantităților necesare pentru anul 2024.

Acest instrument a fost aplicat la achiziționarea acestor bunuri, întrucât au caracter repetitiv, prevăzut cu limite minimale şi maximale pentru o perioadă determinată, în cazul dat – de 3 ani.

Fiind bunuri specifice și de importanță socială extrem de mare, contractele subsecvente vor elimina stresul iniţierii unei noi proceduri pentru cantităţile suplimentare, precum și vor reduce considerabil termenii de realizare a procedurii de achiziție publică, la caz de la 6-12 luni, la 2 săptămâni – 2 luni.

Menționăm că, un element specific și foarte important al acordului-cadru, este faptul că, la inițierea procedurii de achiziție se impune identificarea doar a sursei de finanţare, nu şi a resursei, astfel, procedura poate fi demarată chiar din prima lună a anului.

Subliniem faptul că, acordul-cadru este o procedură de achiziție ordinară, iar documentaţia de atribuire are doar câteva elemente noi, faţă de procedurile clasice. Dintre noutăţi amintim: durata acordului, intervalul de timp/frecvenţa la care se vor semna contractele subsecvente, iar în loc de cantitate fixă va trebui să fie precizat un nivel minim şi maxim, aferent întregului acord-cadru.

Amintim faptul că CAPCS urmărește să aplice acordul-cadru la scară largă. Iar, întru identificarea capacității pieței de a oferi soluții în corespundere cu necesitățile autorității contractante, furnizarea de informații în legătură cu dezvoltarea pieței pentru a satisface necesitatea părții contractante, precum și informarea persoanelor/organizațiilor privind achiziția și cerințele acesteia, CAPCS publică anunțuri privind consultarea pieței în Buletinul Achizițiilor Publice.

De asemenea, prin consultarea pieței, CAPCS urmărește obținerea de informații de la toți participanții, în vederea pregătirii achiziției și desfășurării procedurii de atribuire a contractelor prin acord-cadru, dezvoltarea opțiunilor de contractare, dar și reducerea numărului de clarificări la Documentația de atribuire și a contestațiilor, ulterior inițierii procedurii de atribuire.

Menționăm faptul că, în cazul procedurii menționate supra, nu au fost depuse clarificări, dezacorduri sau contestații pe marginea cerințelor tehnice și/sau a documentației de atribuire. Totodată, CAPCS apreciază faptul că ofertanții au elaborat ofertele în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Această inițiativă reprezintă un angajament semnificativ în vederea executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 694/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții, ceea ce contribuie nemijlocit la asigurarea la timp, a sistemului de sănătate cu bunuri și servicii sigure, calitative și eficiente.