Detalii suplimentare referitoare la modalitatea specială de atribuire Acord-Cadru

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), apreciază interesul manifestat, respectiv, venim cu următoarele precizări:

Da, cu adevărat, acordul-cadru reprezintă o noutate atât în activitatea CAPCS, cât și în domeniul achizițiilor publice din Republica Moldova, însă, totodată, acesta prezintă mai multe beneficii, care pot contribui la sporirea eficienței dar și credibilității sistemului de achiziții publice. La stabilirea condițiilor incluse în acord-cadru, CAPCS a luat în calcul câțiva factori, precum:

 • achiziționarea bunurilor în mod repetitiv;
 • durata unei proceduri de achiziții clasice, inclusiv examinarea contestațiilor depuse, care pot dura între 3-6, uneori chiar și 12 luni;
 • necesitatea achiziționării dispozitivelor medicale în termene restrânse, în rezultatul obținerii de către beneficiarii finali a finanțărilor cum ar fi granturi, proiecte finanțate de ambasade/organizații internaționale, finanțări din partea autorităților locale, alocate în ultimul trimestru al anului de gestiune cu executare la fel pe anul de gestiune, etc.

Din experiența anterioară, se evidențiază impactul acordului-cadru încheiat urmare a procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1703865437303 din 29.12.2023 privind Achiziționarea implanturilor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2024-2027.

La caz, se lasă a fi subliniate următoarele:

 • procedura de achiziție publică a fost inițiată la data de 29.12.2023, acordul-cadrul a fost semnat la data de 14.02.2024, iar contractele subsecvente au fost semnate în termen de 20 de zile de la recepționarea necesarului prezentat de către beneficiari. Contractele subsecvente vor putea fi încheiate, ori de câte ori va fi nevoie, pe parcursul a 3 ani, în limita cantității prevăzute în acord;
 • în documentația de atribuire, reieșind din specificul bunurilor, s-au indicat condiții speciale (caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță fără modificarea producătorului și țării de origine menționate în acord), iar urmare a etapei de reofertate, s-a achiziționat un produs mai performat, de ultimă generație, care corespunde cerințelor tehnice, și la același preț ca și oferta în acord-cadru (în afara acordului-cadru același operator economic a ofertat același produs, mai scump cu cca 20%).

Acțiunile privind aplicarea acordului-cadru sunt conforme atât principiului utilizării eficiente a banilor publici și minimizării riscurilor autorităților contractante, statuat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cât și conceptului achizițiilor publice, care constă, de fapt, în satisfacerea necesităților obiective ale autorităților contractante și ca rezultat a interesului public prin achiziționarea bunurilor în termene rezonabile, conform cerințelor tehnice solicitate și la prețuri plafonate pe perioada acordului.

Context în care CAPCS, și-a propus în anul curent, încheierea de acorduri-cadru pentru mai multe bunuri achiziționate în mod repetitiv, pentru realizarea Programelor Naționale, Speciale, tratamentul bolilor rare, dispozitive medicale (Coduri generice), dar și alte bunuri.

Consultări publice privind achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IM Centrul Stomatologic Raional Cimișlia, pentru anul 2024

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) invită toate părțile interesate (operatori economici, instituții medicale beneficiare, organizații non-guvernamentale, etc.) să se expună cu privire la specificațiile tehnice, cerințele de calificare, valoarea estimată și termenele de livrare a bunurilor – expuse în Caietul de sarcini privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale  conform necesităților IM Centrul Stomatologic Raional Cimișlia pentru anul 2024.

Consultarea are drept scop sporirea nivelului de transparență în cadrul procedurilor de achiziții publice și minimalizarea tuturor riscurilor.

CAPCS va analiza toate propunerile/recomandările și/ sau obiecțiile, care vor fi incluse într-o sinteză, publicată ulterior pe pagina web a instituției, la rubrica TRANSPARENȚĂ.

Reamintim faptul că, propunerile/recomandările și/sau obiecțiile pot fi expediate la următoarele adrese electronice:

Contăm pe suportul D-voastră și Vă mulțumim anticipat pentru implicare.

Acordul-cadru – o abordare necesară în achizițiile pentru Programele Naționale și speciale de sănătate

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) a început  discuțiile cu Comisiile de specialitate, în vederea achiziționării medicamentelor și dispozitivelor medicale din listele Programelor Naționale și speciale de sănătate, prin aplicarea instrumentului Acord-cadru.

Astfel, riscul discontinuității în aprovizionarea cu bunurile destinate diagnosticării și tratamentului pacienților cu diverse afecțiuni cu consecințe grave asupra stării de sănătate a populației va fi redus substanțial.

Caracterul specific și repetitiv al achizițiilor în acest sens, cer a fi atribuite periodic contracte subsecvente, conform necesităților stabilite de către Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și Coordonatorii Programelor Naționale.

În acest sens, CAPCS va achiziționa, pe parcursul a trei ani, prin semnarea contractelor subsecvente, parte a acordurilor-cadru, medicamente și dispozitive medicale prevăzute în Programele Naționale și Speciale de sănătate, folosind instrumente moderne și proceduri transparente de achiziție.

Ca urmare, vor fi achiziționate bunuri mai calitative, la prețuri mai rezonabile și în termene utile.

Reamintim faptul că, CAPCS este pe ultima sută de metri în sensul definitivării Listei dispozitivelor medicale (Coduri Generice), care vor fi incluse într-o procedură acord-cadru, ceea ce va permite satisfacerea necesităților instituțiilor medicale în cele mai scurte termene.

Consultări publice privind achiziționarea unui sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză, conform necesităților IMSP Policlinica de Stat

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) invită toate părțile interesate (operatori economici, instituții medicale beneficiare, organizații non-guvernamentale, etc.) să se expună cu privire la specificațiile tehnice, cerințele de calificare, valoarea estimată și termenele de livrare a bunurilor – expuse în Caietul de sarcini privind Achiziționarea sistemului de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză, conform necesităților IMSP Policlinica de Stat.

Consultarea are drept scop sporirea nivelului de transparență în cadrul procedurilor de achiziții publice și minimalizarea tuturor riscurilor.

CAPCS va analiza toate propunerile/recomandările și/ sau obiecțiile, care vor fi incluse într-o sinteză, publicată ulterior pe pagina web a instituției, la rubrica TRANSPARENȚĂ.

Reamintim faptul că, propunerile/recomandările și/sau obiecțiile pot fi expediate la următoarele adrese electronice:

Contăm pe suportul D-voastră și Vă mulțumim anticipat pentru implicare.

CAPCS a mai publicat un caiet de sarcini privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) invită toate părțile interesate (operatori economici, instituții medicale beneficiare, organizații non-guvernamentale, etc.) să se expună cu privire la specificațiile tehnice, cerințele de calificare, valoarea estimată și termenele de livrare a bunurilor – expuse în Caietului de sarcini privind Achiziționarea CAPCS  a mai publicat un caiet de sarcini privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie.

Consultarea are drept scop sporirea nivelului de transparență în cadrul procedurilor de achiziții publice și minimalizarea tuturor riscurilor.

CAPCS va analiza toate propunerile/recomandările și/ sau obiecțiile, care vor fi incluse într-o sinteză, publicată ulterior pe pagina web a instituției, la rubrica TRANSPARENȚĂ.

Reamintim faptul că, propunerile/recomandările și/sau obiecțiile pot fi expediate la următoarele adrese electronice:

Contăm pe suportul D-voastră și Vă mulțumim anticipat pentru implicare.

Acordul-cadru: procedură aplicată și realizată cu succes de către CAPCS

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), a făcut un pas important în vederea aplicării modalităților speciale de atribuire și anume: ,,Acord-Cadru”.

Astfel, urmare a reofertărilor din cadrul acordului-cadru,  încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1703865437303 din 29.12.2023 privind Achiziționarea implanturilor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anii 2024-2027”, au fost atribuite două contracte subsecvente, conform cantităților necesare pentru anul 2024.

Acest instrument a fost aplicat la achiziționarea acestor bunuri, întrucât au caracter repetitiv, prevăzut cu limite minimale şi maximale pentru o perioadă determinată, în cazul dat – de 3 ani.

Fiind bunuri specifice și de importanță socială extrem de mare, contractele subsecvente vor elimina stresul iniţierii unei noi proceduri pentru cantităţile suplimentare, precum și vor reduce considerabil termenii de realizare a procedurii de achiziție publică, la caz de la 6-12 luni, la 2 săptămâni – 2 luni.

Menționăm că, un element specific și foarte important al acordului-cadru, este faptul că, la inițierea procedurii de achiziție se impune identificarea doar a sursei de finanţare, nu şi a resursei, astfel, procedura poate fi demarată chiar din prima lună a anului.

Subliniem faptul că, acordul-cadru este o procedură de achiziție ordinară, iar documentaţia de atribuire are doar câteva elemente noi, faţă de procedurile clasice. Dintre noutăţi amintim: durata acordului, intervalul de timp/frecvenţa la care se vor semna contractele subsecvente, iar în loc de cantitate fixă va trebui să fie precizat un nivel minim şi maxim, aferent întregului acord-cadru.

Amintim faptul că CAPCS urmărește să aplice acordul-cadru la scară largă. Iar, întru identificarea capacității pieței de a oferi soluții în corespundere cu necesitățile autorității contractante, furnizarea de informații în legătură cu dezvoltarea pieței pentru a satisface necesitatea părții contractante, precum și informarea persoanelor/organizațiilor privind achiziția și cerințele acesteia, CAPCS publică anunțuri privind consultarea pieței în Buletinul Achizițiilor Publice.

De asemenea, prin consultarea pieței, CAPCS urmărește obținerea de informații de la toți participanții, în vederea pregătirii achiziției și desfășurării procedurii de atribuire a contractelor prin acord-cadru, dezvoltarea opțiunilor de contractare, dar și reducerea numărului de clarificări la Documentația de atribuire și a contestațiilor, ulterior inițierii procedurii de atribuire.

Menționăm faptul că, în cazul procedurii menționate supra, nu au fost depuse clarificări, dezacorduri sau contestații pe marginea cerințelor tehnice și/sau a documentației de atribuire. Totodată, CAPCS apreciază faptul că ofertanții au elaborat ofertele în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Această inițiativă reprezintă un angajament semnificativ în vederea executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 694/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții, ceea ce contribuie nemijlocit la asigurarea la timp, a sistemului de sănătate cu bunuri și servicii sigure, calitative și eficiente.

Consultări publice privind achiziționarea Instrumentarului Cardiochirurgical, conform necesităţilor IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2024

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) invită toate părțile interesate (operatori economici, instituții medicale beneficiare, organizații non-guvernamentale, etc.) să se expună cu privire la specificațiile tehnice, cerințele de calificare, valoarea estimată și termenele de livrare a bunurilor – expuse în Caietului de sarcini privind Achiziţionarea Instrumentarului Cardiochirurgical conform necesităţilor IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2024.

Consultarea are drept scop sporirea nivelului de transparență în cadrul procedurilor de achiziții publice și minimalizarea tuturor riscurilor.

CAPCS va analiza toate propunerile/recomandările și/ sau obiecțiile, care vor fi incluse într-o sinteză, publicată ulterior pe pagina web a instituției, la rubrica TRANSPARENȚĂ.

Reamintim faptul că, propunerile/recomandările și/sau obiecțiile pot fi expediate la următoarele adrese electronice:

Contăm pe suportul D-voastră și Vă mulțumim anticipat pentru implicare.

CAPCS a mai publicat un caiet de sarcini privind achiziționarea dispozitivelor medicale necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) invită toate părțile interesate (operatori economici, instituții medicale beneficiare, organizații non-guvernamentale, etc.) să se expună cu privire la specificațiile tehnice, cerințele de calificare, valoarea estimată și termenele de livrare a bunurilor – expuse în Caietului de sarcini privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

Consultarea are drept scop sporirea nivelului de transparență în cadrul procedurilor de achiziții publice și minimalizarea tuturor riscurilor.

CAPCS va analiza toate propunerile/recomandările și/ sau obiecțiile, care vor fi incluse într-o sinteză, publicată ulterior pe pagina web a instituției, la rubrica TRANSPARENȚĂ.

Reamintim faptul că, propunerile/recomandările și/sau obiecțiile pot fi expediate la următoarele adrese electronice:

Contăm pe suportul D-voastră și Vă mulțumim anticipat pentru implicare.

Start procesului de achiziție a medicamentelor necesare pentru anul 2025

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1128/2016, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) a analizat evoluția necesarului de medicamente din ultimii ani și a elaborat fișierele electronice, care urmează a fi completate de beneficiari, în vederea colectării necesarului de medicamente pentru anul 2025.

Astfel, toate persoanele responsabile, din cadrul Instituțiilor medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale, trebuie să completeze fișierele electronice ținând cont de următoarele aspecte:

 • standardele instituționale de tratament;
 • stocurile estimative ale IMSP la finele anului curent, luând în considerare contractele de achiziții publice încheiate pentru anul 2024;
 • acoperirea financiară.

Fișierele completate în format EXCEL și scanate, precum și scrisoarea de însoțire, vor fi expediate la adresa de e-mail: medicamente2025@gmail.com. Acestea trebuie să conțină, în mod obligatoriu: data, numele, prenumele, semnătura conducătorului IMSP/membrilor grupului de lucru și ștampila instituției.

IMPORTANT:

Conținutul necesarului remis în varianta scanată trebuie să fie identic cu cel remis în format electronic, iar modificarea informației în fișierele electronice (ex: specificațiile tehnice, unitățile de măsură, etc.) este strict interzisă!

În vederea elucidării unor aspecte de ordin tehnic, punctăm următoarele momente la care să atrageți o atenție sporită:

 • Unitatea de măsură (mililitru, miligram, gram). În scopul utilizării eficiente a banilor publici și sporirii concurenței în cadrul procedurilor de achiziții publice, pentru unele loturi de medicamente a fost ajustată unitatea de măsură; aceste loturi sunt evidențiate cu o culoare roz.
 • Unitatea de măsură „bucată” nu presupune în niciun caz „cutii”, ci – comprimate, capsule, fiole, etc.;
 • Autorizaţia de activitate cu substanţe stupefiante, psihotrope şi cu precursori.

Vă informăm în privința inadmisibilității înaintării necesarului pentru loturile de medicamente care conțin substanțe stupefiante, psihotrope și/sau precursori, care cad sub incidența prevederilor Legii nr. 382/1999 și Hotărârii Guvernului nr. 1088/2004, în lipsa Autorizației, eliberate de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;aceste loturi sunt marcate cu o culoare galbenă.

 • Divizările medicamentelor (număr per ambalaj – de ex. nr. de comprimate în cutie, nr. de mililitri în flacon/fiolă și, respectiv în cutie) pot fi consultate, conform Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor.
 • Compartimentul „Comentarii” – Pentru unele loturi de medicamente din Lista de bază, au fost adăugate mențiuni importante, ce trebuie să fie vizualizate și luate în calcul.

În scopul facilitării procesului de determinare și prezentare a necesarului de medicamente pentru anul 2025, pe lângă „Lista de bază” CAPCS a elaborat și „Lista suplimentară nr. 1”, care cuprinde loturile de medicamente solicitate de IMSP în mod repetat, prin înaintarea listelor suplimentare, pe parcursul anilor 2021-2023 și loturile de medicamente pentru care nu există analogi/substituenți autorizați în Republica Moldova (medicamente neautorizate în RM) de cel puțin 3 ani.

 În vederea acoperirii întregului spectru de medicamente, necesare fiecărei instituții în parte, dacă nu regăsiți în cele două liste anumite medicamente necesare pentru asigurarea activității instituției D-voastră, se admite prezentarea argumentată a Listei suplimentare nr. 2.

Menționăm faptul că, responsabilitatea pentru cantitățile estimate și indicate în listele anexate, o poartă grupul de lucru pentru achiziții/conducătorul IMSP/instituției bugetare care prestează servicii medicale și sociale.

Pentru a evita blocarea procesului de colectare a necesarului, acesta urmează a fi prezentat conform următorului grafic:

Până la data de 5 aprilie – IMSP Centre de Sănătate, Cabinete individuale ale medicilor de familie, Centre ale medicilor de familie, Centrele stomatologice raionale și municipale, Centre de plasament, reabilitare și recuperare;

Până la data de 9 aprilie – IMSP Asociații Medicale Teritoriale, IMSP Municipale, Raionale și Departamentale;

Până la data de 12 aprilie – IMSP Republicane.

CAPCS este deschis pentru a oferi suportul metodologic necesar privind orice clarificare și/sau precizare. Vă rugăm să ne contactați la tel.: 022-222-490 sau mob.: 068998426.

Consultări publice privind achiziționarea dispozitivelor medicale necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) invită toate părțile interesate (operatori economici, instituții medicale beneficiare, organizații non-guvernamentale, etc.) să se expună cu privire la specificațiile tehnice, cerințele de calificare, valoarea estimată și termenele de livrare a bunurilor – expuse în Caietului de sarcini privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

Consultarea are drept scop sporirea nivelului de transparență în cadrul procedurilor de achiziții publice și minimalizarea tuturor riscurilor.

CAPCS va analiza toate propunerile/recomandările și/ sau obiecțiile, care vor fi incluse într-o sinteză, publicată ulterior pe pagina web a instituției, la rubrica TRANSPARENȚĂ.

Reamintim faptul că, propunerile/recomandările și/sau obiecțiile pot fi expediate la următoarele adrese electronice:

Contăm pe suportul D-voastră și Vă mulțumim anticipat pentru implicare.